ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ದಣಿವು ಕಾಡುತ್ತದೆ